20951811-RTD

20951811-RTD

20951816-RTD

20951816-RTD

20951812-RTD

Rtd asm, 100 ohm, w/pl
Availability: In stock
SKU
20951812
Rtd asm, 100 ohm, w/pl
90DEG6"PROBE